O nas

Duże doświadczenie na każdym etapie realizacji projektów – zapewniamy kompleksową obsługę do pomysłu do przemysłu

Udziałowcami i współpracownikami firmy są eksperci posiadający 25 lat praktyki zawodowej w konsultingu i biznesie, w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Nasi eksperci ukończyli renomowane uczelnie krajowe – Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, a także międzynarodowe studia MBA – London Business School, HEC School of Management, Norwegian School of Economics, ESSEC IMIA.

 Udokumentowane doświadczenie poparte wysoką skutecznością w zakresie przygotowania kompletnych dokumentacji projektowych, które otrzymały dotacje z funduszy unijnych, przede wszystkim na nowe inwestycje. Bardzo dobra znajomość programów związanych z finansowaniem odnawialnych źródeł energii, innowacyjnych projektów informatycznych oraz badawczo-rozwojowych.

Uczestnictwo w komisjach konkursowych i ocena merytoryczna innowacyjnych projektów inwestycyjnych w perspektywie 2007-13.

Skuteczne rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, sporządzanie wniosków o płatność (generator), audyt, przygotowanie beneficjentów do monitoringu.

Wprowadzenie na rynek polski niszowych przedsięwzięć gospodarczych, komercjalizacja innowacyjnych usług, realizacja projektu e-usługi.

Znajomość zagadnień związanych z innowacyjnością oraz transferem technologii – udział w międzynarodowym projekcie IMP3rove w ramach inicjatywy Europe INNOVA (Europejskie konsorcjum kierujące projektem prowadzone przez A. T. Kearney ), uczestnictwo w projektach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego – prowadzenie warsztatów i konsultacji w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej, w tym wsparcia inicjatyw typu spin – off.

Pomożemy Ci na każdym kroku

Analiza projektowa

Analiza projektowa - przeprowadzenie szczegółowej analizy, weryfikacji istniejących pomysłów oraz założeń projektowych, również pod kątem wymagań dotacji unijnych. Pierwszym filarem analizy projektowej jest Audyt Potrzeb Rozwojowych, na podstawie którego możliwe będzie opracowanie Planu Rozwojowego w formie biznes planu lub studium wykonalności planowanych projektów.

Obsługa projektu

Obsługa projektu obejmuje: Wstępna analiza projektu (ów) i ocena szans uzyskania dofinansowania oraz opracowanie koncepcji realizacji; konsultacje na etapie przygotowania projektu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo na etapie oceny w trakcie rozpatrywania wniosku.

Realizacja projektu v

Rozliczanie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność i obsługa systemu SL2014, opracowanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej, weryfikacja poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie i zasad kwalifikowalności kosztów, opracowanie dokumentacji konkursowych, sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Obszary specjalizacji

Projekty B+R

Dotacje na projekty B+R - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

INNOWACJE MŚP

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach.

OZE

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

PROMOCJA MŚP

Dotacje na umiędzynarodowienie działalności firmy.

ICT

Dotacje na projekty IT - e-usługi, e-zdrowie, cyfryzacja i informatyzacja.

START UP

Finansowanie projektów we wczesnej fazie rozwoju.