Aktualności

1.2.3. Bony na innowacje - RPO Małopolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 - 1.2.3. Bony na innowacje

Dla kogo? Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co?

 • Usługi badawczo-rozwojowe - w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w zakresie wzornictwa.
 • Usługi proinnowacyjne - studium wykonalności, badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, badania dotyczące jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85%

Maksymalne koszty kwalifikowane projektu:

 • dla małego bonu na innowację - 50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację -  200 000 PLN.

Termin naboru: od 31 marca do 30 czerwca 2019 r.

Kompleksowa obsługa funduszy unijnych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w opracowaniu dokumentacji projektowej, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Wiemy, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia oceny projektu, ale również możliwości jego realizacji. Dlatego też angażujemy klienta w cały proces, rzetelnie informując o skutkach i zagrożeniach przyjętych założeń. Nie podejmujemy się współpracy, jeżeli projekt nie rokuje szansy na sukces. Zapewniamy naszym klientom indywidualne podejście i kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od opracowania koncepcji projektu, aż do jego rozliczenia.

Nasza oferta jest kompletna i obejmuje całość procesu obsługi projektów współfinansowanych z dotacji unijnych

1 WSTĘPNA WERYFIKACJA PROJEKTU - Dokonujemy bezpłatnie wstępnej weryfikacji projektu oraz oceniamy czy projekt kwalifikuje się do wsparcia. Weryfikacja dotyczy głównie oceny czy projekt oraz projektodawca spełniają kryteria dostępowe konkursu. 

2ANALIZA PROJEKTOWA - Analiza projektowa obejmuje m.in. ocenę szans uzyskania dofinansowania oraz opracowanie koncepcji realizacji projektu, w tym diagnozę innowacyjności, analizę finansową oraz rekomendację dostępnych źródeł dofinansowania. Analiza projektowa pozwala na rzetelną ocenę merytoryczną projektu.

3POZYSKANIE DOTACJI ORAZ OBSŁUGA PROJEKTU - Opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o dotację wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie sprawujemy asystę na etapie oceny oraz przygotowania niezbędnych załączników do podpisania umowy o dofinansowanie.

4REALIZACJA PROJEKTU - Nasza obsługa obejmuje kompleksową koordynację działań oraz rozliczanie projektu, w tym kontrolę realizacji harmonogramu, weryfikację zgodności z wymaganiami umowy o dofinansowanie, przygotowanie wniosków o płatność, opracowanie dokumentacji konkursowych oraz przygotowanie dokumentacji do czynności kontrolnych.

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane outsourcingiem kompleksowej obsługi projektów współfinansowanych z dotacji unijnych

Zasady współpracy na zasadach stałej obsługi

 • Zakres obsługi każdorazowo dostosowywany jest indywidualnych wymagań klienta.
 • Model współpracy jest oparty zarówno na zasadach stałej obsługi, jak i trybie zadaniowym.
 • Wynagrodzenie jest adekwatne do zaangażowania oraz osiąganych wyników i składa się z części stałej rozliczanej w cyklach miesięcznych oraz zmiennej uzależnionej od wyników, również na zasadach prowizji za sukces w przypadku pozyskania dotacji.
 • Rozliczenie na podstawie faktury VAT.

Korzyści ze współpracy na zasadach stałej obsługi

 • W ramach stałej obsługi otrzymujecie Państwo możliwość skorzystania z pełnego zakresu świadczonych usług (wykaz poniżej) zgodnie z ustalonym wcześniej planem zadań, z zachowaniem dostosowanego do potrzeb rozliczenia czasu pracy oraz dyspozycyjności.
 • Podejmując współpracę, dzięki elastycznym zasadom rozliczania, nie ponosicie Państwo zbędnych kosztów w okresach przerwy w realizacji zadań, bowiem proponowany model współpracy umożliwia dostosowanie zakresu i zaangażowania w zależności od potrzeb.
 • Nie trzeba tworzyć stanowiska pracy, gdyż większość pracy może odbywać się zdalnie.
 • Część zadań może być rozliczana za osiągnięty efekt, co znacznie zwiększa skuteczność.
 • Nie ponosicie Państwo kosztów czasu pracy związanych z rozeznaniem dostępnych programów unijnych – nie płacicie za naukę.
 • Jeden partner do współpracy – w przypadku konieczności skorzystania z usług innych konsultantów zapewniamy kompleksową obsługę na zasadzie one – stop - shop.