Aktualności

1.2.3. Bony na innowacje - RPO Małopolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 - 1.2.3. Bony na innowacje

Dla kogo? Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co?

  • Usługi badawczo-rozwojowe - w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w zakresie wzornictwa.
  • Usługi proinnowacyjne - studium wykonalności, badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, badania dotyczące jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85%

Maksymalne koszty kwalifikowane projektu:

  • dla małego bonu na innowację - 50 000 PLN,
  • dla dużego bonu na innowację -  200 000 PLN.

Termin naboru: od 31 marca do 30 czerwca 2019 r.

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej dostępne będą w 6 krajowych oraz 16 regionalnych programach operacyjnych. Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla każdego z szesnastu województw. W latach 2014-2020 zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych, natomiast tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane mają być dotacje.

1Inteligentny Rozwój.

2Polska Cyfrowa

3Regionalne Programy Operacyjne

4Polska Wschodnia

5Infrastruktura i Środowisko

6Wiedza, Edukacja, Rozwój