Aktualności

1.1.1 POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - NCBiR.

Poddziałanie 1.1.1 POIR - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka) 

Dla kogo?

 • przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej).

Na co?

 • B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
 • Finansowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  
 • O dofinansowane mogą się ubiegać tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim.

Dofinansowanie na realizację:

 • badań przemysłowych: 50-80%,
 • prac rozwojowych:25%-60%,
 • prac przedwdrożeniowych: (de minimis) – 90%,
 • usługi doradczej dla MŚP – 50%,

kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej dostępne będą w 6 krajowych oraz 16 regionalnych programach operacyjnych. Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla każdego z szesnastu województw. W latach 2014-2020 zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych, natomiast tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane mają być dotacje.

1Inteligentny Rozwój.

2Polska Cyfrowa

3Regionalne Programy Operacyjne

4Polska Wschodnia

5Infrastruktura i Środowisko

6Wiedza, Edukacja, Rozwój