REALIZACJA PROJEKTU

 

1Rozliczanie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność oraz dokumentacji rozliczeniowej, weryfikacja poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie i zasad kwalifikowalności kosztów, opracowanie dokumentacji konkursowych, sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

2Koordynacja działań na etapie realizacji projektu, kontrola realizacji harmonogramu, opiniowanie dokumentacji projektowej oraz weryfikacja zgodności z wymaganiami umowy o dofinansowanie, konsultacje w przypadku zmian i przygotowanie wymaganej dokumentacji do wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie.

3Monitoring i audyt - przygotowanie dokumentacji do kontroli ze strony odpowiedniej instytucji nadzorującej lub wdrażającej program dotacji.