ZAKRES obsługi projektów współfinansowanych z dotacji unijnych

1Wstępna analiza projektu (ów) i ocena szans uzyskania dofinansowania oraz opracowanie koncepcji realizacji, w tym analiza i weryfikacja pod kątem wymagań konkursowych, rekomendacja najlepszego źródła dofinansowania z uwzględnieniem specyfiki planowanych kosztów i dotacji unijnych. Na tym etapie klient otrzymuje rzetelną informację o skutkach i zagrożeniach przyjętych założeń oraz szansach na sukces.

2Konsultacje na etapie przygotowania projektu, doradztwo w zakresie dostosowania koncepcji planowanego projektu do wymogów unijnych, rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań, konsultacje i warsztaty mające na celu zwiększenie szans uzyskania wsparcia.

3Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, w tym opracowanie wniosku o dotację wraz z wymaganymi załącznikami, biznes planem, studium wykonalności, analizą finansową planowanej inwestycji oraz skompletowanie pełnej dokumentacji konkursowej. W przypadku zlecenia opracowania wniosku przez klienta firmie zewnętrznej sprawujemy kompleksowy nadzór nad przebiegiem realizacji aplikacji, przygotowanie załączników oraz weryfikację niezbędnej do uzyskania dofinansowania dokumentacji projektowej.

4Doradztwo na etapie oceny w trakcie rozpatrywania wniosku, pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje, przygotowanie niezbędnych załączników, dokonywanie poprawek i uzupełnień, ewentualny udział w procedurze odwoławczej.