Analiza projektowa = Audyt Potrzeb Rozwojowych + Plan Rozwojowy

Analiza projektowa jest dedykowana w szczególności projektodawcom zainteresowanym pozyskaniem dotacji, w tym zwiększeniem szans na skuteczne aplikowanie. Teraz przedsiębiorstwa sektora MSP mogą otrzymać dotacje na Plan Rozwojowy. Analiza projektowa - przeprowadzenie szczegółowej analizy, weryfikacji istniejących pomysłów oraz założeń projektowych, również pod kątem wymagań dotacji unijnych. Pierwszym filarem analizy projektowej jest Audyt Potrzeb Rozwojowych, na podstawie którego możliwe będzie opracowanie Planu Rozwojowego w formie biznes planu lub studium wykonalności planowanych projektów.

Audyt Potrzeb Rozwojowych stanowi nieodzowne narzędzie doradcze w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonego audytu firmy uzyskają informację zwrotną na temat potencjalnych możliwości rozwoju firmy. W oparciu o wyniki audytu oraz związanych z nim analiz są formułowane wnioski dotyczące dalszych proponowanych kierunków rozwoju danego biznesu, w tym m.in. planowanych działań inwestycyjnych, identyfikacji produktów i rynków, a także kompetencji, które należałoby rozwinąć w celu poprawy pozycji konkurencyjnej firmy. Audyt Potrzeb Rozwojowych jest zatem niezbędnym elementem oceny potencjału i potrzeb rozwojowych firmy w obszarze: zdiagnozowanie potencjalnych obszarów rozwoju; zdiagnozowanie kondycji, możliwości i potencjału rozwoju firmy; pokazanie możliwych scenariuszy rozwoju, w tym źródeł finansowania; określenie obszarów wsparcia firmy z dotacji unijnych.

Plan Rozwojowy jest kluczowym dokumentem każdego nowego przedsięwzięcia, dlatego też jego opracowanie jest konieczne w celu pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych, pożyczki, czy też inwestora.

1Plan Rozwojowy zwiera również najważniejsze informacje wymagane podczas aplikowania o środki unijne, które mogą zostać zastosowane do wniosku o dofinansowanie w momencie ogłoszenia konkursu. Dzięki temu nie tracimy czasu na niezbędne uzgodnienia, dostosowanie koncepcji na etapie aplikowania. 

2Plan Rozwojowy zawiera szczegółową analizę wszystkich założeń koncepcji biznesowej, dzięki czemu może być wiarygodną podstawą świadomej decyzji. Większość potencjalnych wnioskodawców, nie bierze bowiem pod uwagę szeregu istotnych informacji mających wpływ na prawidłowy przebieg realizacji projektu związanych zarówno z zakresem rzeczowo – finansowym, specyfikacją, jak i wskaźnikami realizacji projektu..

3Opracowany przez nas Plan Rozwojowy zawiera rekomendacje źródeł dofinansowania inwestycji z uwzględnieniem specyfiki planowanych kosztów i dostępnych dotacji unijnych.