Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Odnawialne źródła energii 

Wsparciem zostaną objęte projekty Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, tj. na:

  • budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
  • przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: do 85% kosztów kwalifikowalnych

Termin naboru: od 26 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r.