Ogłoszono nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.Typ projektów: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

Termin składania wniosków: od 29 października 2018 roku do 4 stycznia 2019 r.

1Kto może składać wnioski?

– JST, ich związki i stowarzyszenia; – jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; – jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; – przedsiębiorstwa; – dostawcy usług energetycznych podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; – instytucje kultury; – szkoły wyższe; – spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y; – kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; – organizacje pozarządowe; – PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne .

2Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

  • budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE;
  • przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.