Poddziałanie 2.3.4 - Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W ramach poddziałania 2.3.4 POIR przewidziane jest wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Termin naboru: od 4 marca do 14 czerwca 2019 r.