Internacjonalizacja MŚP

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw Polski Wschodniej.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Na co?

W ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 finansowane będą m.in. następujące działania:

  • opracowanie oraz z przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
  • koszty zakupu oprogramowania

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.