W ramach Poddziałania 3.2.2 POIR - Kredyt na innowacje technologiczne - dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia inwestycji technologicznych, nowych technologii oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług, w tym m.in. zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Uwaga: Duże zmiany w kredycie na innowacje technologiczne, w tym m.in.:

  • zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł,
  • rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego,
  • zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej.

Ponadto rozszerzono katalog wydatków kwalifikowalnych - oprócz zakupu i montażu środków trwałych będzie można sfinansować wydatki budowlane, w tym koszty przebudowy i adaptacji budynków, a także koszty ekspertyz, projektów technicznych, uzyskania ochrony patentów związanych z inwestycją technologiczną. 

Nabór wniosków wystartuje 1 czerwca!