Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych..

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Termin naboru: od 29.09.2017 do 30.11.2017

Ogłoszenie konkursu