Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.3 - Odnawialne źródła energii

Wsparciem zostaną objęte projekty, polegające na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.Dla projektów realizowanych w formule grantowej - 95%.

Termin naboru: od dnia 25-09-2017 do dnia 26-03-2018 r.

Ogłoszenie o konkursie