Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na budowie,przebudowie lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Termin naboru: od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie konkursu