Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty polegające na:

  1. budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,
  2. budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,
  3. budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,
  4. budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).

Pomoc Wnioskodawcom w ramach konkursu jest udzielana wyłącznie w ramach pomocy publicznej na ochronę i środowisko. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • Maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw (również jednostki samorządu terytorialnego)
  • Maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • Maksymalnie do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

Termin naboru: od 30.06.2017 do 29.12.2017

Ogłoszenie o konkursie