Działanie 1.2 - Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Konkursy skierowane są do firm sektora MŚP oraz ich powiązań kooperacyjnych.

W ramach Działania 1.2 wspierane będą następujące typy projektów B+R:

  1. Wsparcie obejmujące fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, pierwsze wdrożenie przemysłowe, testowanie oraz rozwój technologii. Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z priorytetowych kierunków badań określonych dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.
  2. Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Wsparcie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe kierunki badań określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.
  3. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Wsparcie obejmować będzie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.
  4. Bon na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na zakupie wyników prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Maksymalny poziom dofinansowania: 80%

Termin naboru: od lutego do listopada 2018 - zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WM.