RPO Mazowieckie - nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 - Innowacje w MŚP.

Dla kogo? Konkurs skierowany jest do firm sektora MŚP, które działały co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co?

W ramach działania wspierane będą typy projektów polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R, w tym polegające na:

  • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkową która oznacza:

  • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub;
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie:

  • Poziom dofinansowania: (i) w ramach pomocy publicznej - 55%; (ii) w ramach pomocy de minimis - 80%
  • Minimalna wartość dofinansowania - 400 tys. PLN.
  • Maksymalna wartość dofinansowania - 1 mln PLN.

Termin naboru: od dnia 31 grudnia 2018 r. do 3 kwietnia 2019 r.