Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 - 1.2.3. Bony na innowacje

Dla kogo? Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co?

 • Usługi badawczo-rozwojowe - w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w zakresie wzornictwa.
 • Usługi proinnowacyjne - studium wykonalności, badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, badania dotyczące jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85%

Maksymalne koszty kwalifikowane projektu:

 • dla małego bonu na innowację - 50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację -  200 000 PLN.

Termin naboru: od 31 marca do 30 czerwca 2019 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - NCBiR.

Poddziałanie 1.1.1 POIR - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka) 

Dla kogo?

 • przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej).

Na co?

 • B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
 • Finansowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.  
 • O dofinansowane mogą się ubiegać tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim.

Dofinansowanie na realizację:

 • badań przemysłowych: 50-80%,
 • prac rozwojowych:25%-60%,
 • prac przedwdrożeniowych: (de minimis) – 90%,
 • usługi doradczej dla MŚP – 50%,

kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów

Termin naboru wniosków: 1 kwietnia – 1 lipca 2019 r.