Konkurs dla projektów w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję 

Dla kogo?

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, które:

  • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
  • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Na co?

  • I etap: Audyt Wzorniczy - Sfinansowanie przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.
  • II etap - Sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie, w tym wprowadzenie na rynek innowacji;
  • 1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu; 2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: - nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości; - nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know - how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

Ile?

  • Etap I - Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu - maksymalnie 100 000 zł
  • Etap II - Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych oraz do 50% na usługi doradcze - maksymalnie 3 000 000 zł.