Obsługa dotacji unijnych

Internacjonalizacja MŚP

W ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 finansowane będą m.in. następujące działania:

  • opracowanie oraz z przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
  • koszty zakupu oprogramowania

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram

  • dla rundy I –od 27.02.2018 r. do 29.03.2018 r.
  • dla rundy II –od 30.07.2018 r. do 04.09.2018 r.