Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych.

Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet, itd. Niestety najczęściej materiały źródłowe są dość skąpe, zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw a cała wiedza o planowanym projekcie mieści się w głowie właściciela firmy. Może zatem zaistnieć taka sytuacja, że pewnych obszarów nie będzie można w pełni zdiagnozować, ponieważ przedsiębiorca nie prowadzi dokumentacji swojej działalności. Stąd tak ważne jest wcześniejsze zgromadzenie odpowiednich materiałów, gdyż od ich jakości zależeć będzie właściwy dobór optymalnego programu (ów) oraz ocena szans na uzyskanie wsparcia. Wstępna analiza sprowadza się głównie do zweryfikowania, czy wnioskodawca i jego projekt kwalifikują się do udzielenia dotacji w ramach danego konkursu. Jeżeli ocena wstępna jest pozytywna, poddawany zostaje ocenie merytorycznej, która przybiera zdecydowanie bardziej złożony charakter niż ocena wstępna, a dokonuje się jej na podstawie pogłębionej analizy projektu. Ocena merytoryczna określa, w jakim stopniu kryteria merytoryczne danego programu/działania zostały spełnione, przy czym dotyczy to zarówno wymagań obligatoryjnych (ocena 0-1), jak i punktowych. Nie ma projektów, które idealnie w 100% wpisywałyby się w wytyczne konkursowe, co oznacza konieczność właściwego zdefiniowania koncepcji i dostosowania jej do wymogów jakie musi spełnić wniosek, aby zwiększyć jego szanse na dofinansowanie.

Wnioskodawca

Właściwa kwalifikacja wnioskodawcy ma wpływ zarówno na to czy jest on uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego działania – większość konkursów skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i na poziom dofinansowania - w przypadku pomocy regionalnej na inwestycje mikro-małe przedsiębiorstwa otrzymują +20% a średnie +10% większą pomoc. Należy ustalić zatem dane przedsiębiorstwa według następujących trzech kryteriów: liczba osób zatrudnionych, roczny obrót, całkowity bilans roczny. Ponadto należy również określić stopień powiązania danego podmiotu z innymi, gdyż ma to wpływ na wielkość firmy. Generalnie większość MŚP to przedsiębiorstwa niezależne, gdyż działają one całkowicie samodzielnie lub posiadają mniejszościowe udziały (mniej niż 25%) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach i v-ce versa. Powyżej tego pułapu przedsiębiorstwa uważa się za związane, a jeśli wysokość tych udziałów wzrośnie do 50%, wówczas uznaje się, że są to przedsiębiorstwa partnerskie. W zależności od kategorii, do której należy przedsiębiorstwo, trzeba będzie przy obliczaniu danych dotyczących własnego przedsiębiorstwa, dodać dane dotyczące innych przedsiębiorstw – tutaj bierzemy pod uwagę wskaźniki osiągnięte również przez te podmioty, z którymi dany podmiot jest związany, a skumulowane w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy przedsiębiorstwo wnioskodawcy zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji MŚP.

Projekt

Jeżeli chodzi zaś o sam projekt, najpierw trzeba sprawdzić czy przedsięwzięcie wpisuje się w cele oraz ramy czasowe danego Programu Operacyjnego (działania i poddziałania), w ramach którego udzielone zostanie wsparcie finansowe, w związku z czym trzeba przeanalizować m.in. następujące czynniki;

Cel projektu - należy określić na jakiego rodzaju przedsięwzięcie chcemy uzyskać dotację, jakiego typu wydatki mamy zamiar sfinansować, trzeba zidentyfikować fazę rozwoju w jakiej aktualnie znajduje się nasz projekt, poziom rozwoju technologii (ang. TRL). W zależności od tego czy projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, czy też fazę komercjalizacji technologii, inne będą wymogi a co za tym idzie inny dobór programów wsparcia.

Projekt wpisuje się w Inteligentną Specjalizację – w zależności od programu badamy zgodność z krajowymi lub regionalnymi specjalizacjami. Inteligentne Specjalizacje (IS) to lista zidentyfikowanych obszarów prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych w latach 2014-2020, w których Polska (KIS) lub dany region (RIS) chcą osiągnąć przewagę konkurencyjną. W zależności od typu konkursu może być to kryterium dostępowe lub fakultatywne – punktowane.

Rozpoczęcie projektu – zgodnie z tzw. efektem zachęty wniosek o otrzymanie pomocy musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji (rozpoczęciem prac), które to rozpoczęcie, oznacza: - rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, lub; - pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, lub; - zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna W przypadku, gdy wnioskodawca nie będzie mógł wykazać wypełnienia efektu zachęty, nie będzie możliwości udzielenia mu pomocy. Ekspertyzy, prace projektowe i inne dokumenty określające gotowość projektu do realizacji – np. ocena oddziaływania projektu na środowisko, uzyskanie decyzji budowlanych nie są traktowane, jako rozpoczęcie projektu.

Lokalizacja projektu – określa zarówno możliwość ubiegania się o wsparcie w danym województwie w przypadku programów regionalnych jak i poziom dofinansowania dla projektów inwestycyjnych. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej poziom dofinansowania jest zróżnicowany w zależności od województwa a nawet w obrębie tego samego województwa (mazowieckie). Oznacza to, że są regiony ‘bardziej atrakcyjne’ z punktu widzenia lokalizacji projektu, choć oczywiście nie powinna być to jedyna przesłanka do podjęcia decyzji o lokalizacji.

Analiza finansowa – jest istotnym elementem każdego wniosku o dofinansowanie, zwłaszcza inwestycyjnego a od jej poprawności zależy ocena. W celu przeprowadzenia analizy finansowej potrzebne będą dość szczegółowe dane finansowe, w tym sprawozdania finansowe za poprzednie lata. W przypadku pełnej księgowości praktycznie wszystkie dane są dostępne, natomiast w przypadku firm rozliczających się w oparciu o KPiR posiadane dokumenty mogą nie dostarczać odpowiednich informacji. Konieczna będzie wtedy dodatkowa praca, w tym przede wszystkim szczegółowe przejrzenie dokumentów otrzymanych z księgowości, co z pewnością zajmie trochę czasu.